خدمات اضافی سایت

نصب جوملا
10,000تومانیکبار
اطلاعات ورود پس از نصب برای شما ارسال میشود
نصب دروپال
10,000تومانیکبار
اطلاعات ورود پس از نصب برای شما ارسال میشود
نصب whmcs
20,000تومانیکبار
اطلاعات ورود پس از نصب برای شما ارسال میشود
خدمات whmcs
48,000تومانیکبار
نصب درگاه انتخابی شما
فارسی و راست چین سازی whmcs
فارسی و راست چین سازی ایمیل
تنظیمات اولیه