طراحی سایت با cms وردپرس

طراحی سایت شخصی
179,000تومان (دامنه رایگان)یکبار
ایجاد سایت شخصی برای شما با وردپرس
دارای هاست رایگان تا دو ماه
دامنه رایگان یک ساله ir
ایجاد تغییرات دلخواه شما
نصب قالب مورد نظر
پشتیبانی تا یک ماه رایگان
تحویل سایت نهایت تا یک هفته کاری
طراحی سایت شرکتی
179,000تومانیکبار
ایجاد سایت شرکتی برای شما با وردپرس
دارای هاست رایگان تا دو ماه
دامنه رایگان یک ساله ir
ایجاد تغییرات دلخواه شما
نصب قالب مورد نظر
پشتیبانی تا یک ماه رایگان
تحویل سایت نهایت تا یک هفته کاری
طراحی سایت فروشگاهی
185,000تومانیکبار
ایجاد سایت فروشگاهی برای شما با وردپرس
دارای هاست رایگان تا دو ماه
دامنه رایگان یک ساله ir
ایجاد تغییرات دلخواه شما
نصب قالب مورد نظر
دارای درگاه پرداخت
پشتیبانی تا یک ماه رایگان
تحویل سایت نهایت تا یک هفته کاری